Zásady Vašeho chování při mimořádné události

Důležitá telefonní čísla tísňového volání

Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii chemického nebo průmyslového zařízení), která ohrožuje osoby nebo majetek, okamžitě volejte číslo

150 Hasičský záchranný sbor

Při předání zprávy uveďte:
- kde hoří
- co hoří
- své jméno a číslo telefonu ze kterého voláte
- po skončení hovoru zavěste a čekejte na zpětný dotaz k ověření pravdivosti zprávy

Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život. Přivolává se prostřednictvím telefonu

155 Zdravotnická záchranná služba

Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestního činu volejte telefonní číslo

158 Policie ČR

Pro případ ohrožení života, zdraví, majetku a životního prostředí

V životě člověka mohou nastat neočekávané mimořádné situace, jako jsou živelní pohromy (záplavy, povodně, požáry, vichřice, sesuvy půdy, zemětřesení), havárie s únikem nebezpečných látek do životního prostředí (havárie v chemických provozech a skladech, dopravní nehody s únikem nebezpečných látek, radiační havárie, ropné havárie) a další, které mohou ohrozit životy a zdraví obyvatel a způsobit velké škody na materiálních hodnotách.
Toto je návod, jak se připravit na dopad možných následků živelních pohrom a dalších mimořádných situací způsobených lidskou činností, které mohou přivodit tělesná zranění nebo duševní poruchy, ztráty na životech nebo majetku a poškození životního prostředí.

Obecné zásady

Při ohrožení, o kterém můžete být vyrozuměni prostřednictvím sirén, mluvících sirén, zprávou v rozhlase, televizi, z tisku nebo hlášením pojízdného rozhlasového vozu, megafonu a od spoluobčanů, se snažte dodržovat následující zásady:

RESPEKTUJTE a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (mluvící siréna, rozhlas, televize, pojízdný rozhlasový vůz, vyhláška okresního nebo obecního úřadu apod.).

NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy.

VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí.

NETELEFONUJTE zbytečně - telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena.

NEPODCEŇUJTE vzniklou situaci.

POMÁHEJTE sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem.

UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku.

UPOSLECHNĚTE pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů státní zprávy a samosprávy.

Varovné signály

V České republice máme v současné době tři varovné signály: Všeobecná výstraha (konec vzdušného poplachu), katastrofa (vzdušný poplach), nebezpečí zátopové vlny.

Tón sirény Délka tónu Význam v období míru: Význam za válečného stavu:
Trvalý 2 minuty Všeobecná výstraha Konec vzdušného poplachu
Kolísavý 2 minuty Katastrofa Vzdušný poplach
Přerušovaný 2 minuty Nebezpečí zátopové vlny Nebezpečí zátopové vlny

Signál "Požární poplach" je vyhlašován sirénou signálem 3 x 15 sekund stálý tón a s 2 x 7 sekund prodlevou (15 sekund stálý tón, 7 sekund prodleva, 15 sekund stálý tón, 7 sekund prodleva , 15 sekund stálý tón). Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany.

Zvuk sirény

Zvuk sirény znamená vždycky nějaké nebezpečí. Siréna varuje. Její zvuk připomíná, že došlo k nečekané události, která ohrožuje životy občanů, majetek a životní prostředí. Bude nutné se ukrýt, nebo opustit ohrožený prostor, popřípadě zahájit záchranné práce nebo splnit jiná nařízení, která vyhlásí představitelé samosprávy a státní správy. Sirény jsou spolehlivým prostředkem varování obyvatel před nebezpečím a mohou být použity podle potřeby místně, na území okresu a budou-li to vyžadovat situace i na území celého státu.

Varovný signál sirény, který ohlašuje nebezpečí, je nutno odlišovat od signálu, kterým se provádí pravidelné akustické zkoušky sirén. Tyto zkoušky však jsou oznamovány předem v ústředních sdělovacích prostředcích a provádějí se na území celého státu dvakrát ročně - pravidelně z jara a na podzim v poledních hodinách.

V případě nutnosti ukrytí:

Ukrytím se rozumí využití úkrytů civilní ochrany a jiných vhodných prostorů, které se stavebními a jinými doplňkovými úpravami přizpůsobují k ochraně obyvatelstva. K tomuto účelu se využívají stálé a improvizované úkryty.
Stálé úkryty byly budovány za období studené války ve velkých městech a na územích, která byla předpokládaným cílem možného napadení zbraněmi hromadného ničení. Z tohoto důvodu je jejich rozmístění v ČR nerovnoměrné. V souvislosti s uvolněním napětí a snížení rizika globální raketo-jaderné války po roce 1990 byla výstavba nových stálých krytů zastavena. Město Choceň nemá žádné stálé úkryty.
Improvizované úkryty jsou suterénní a jiné vhodné prostory obytných domů, provozních a výrobních objektů, které se za stavu ohrožení státu a za válečného stavu přizpůsobují k ochraně před účinky soudobých bojových prostředků. V míru se k ukrytí před toxickými účinky nebezpečných chemických látek využívají přirozené ochranné vlastnosti obytných a jiných budov. Jedná se zpravidla o místnosti a prostory na odvrácené straně od zdroje nebezpečí, utěsněné proti pronikání těchto látek.
Informace o způsobu ukrytí lze získat na městském úřadě nebo u svého zaměstnavatele.

Při požáru:
- oznamte situaci na linku 150,
- varujte a vyveďte ohrožené osoby (do příjezdu záchranných jednotek)
- zastavte plyn, vypněte el. proud, vezměte nejnutnější věci (doklady, peníze,užívané léky),
- odstraňte předměty, které mohou vybuchnout nebo zintenzivnit požár,
- nevětrejte,
- opusťte ohrožený prostor,
- nepoužívejte výtah,
- pokud je možno, buďte nápomocni zasahujícím jednotkám informací o zasaženém prostoru,
- nedopusťte paniku a snažte se správně odhadnout situaci a vlastní síly.

Při povodni - zátopové vlně
- v případě kritického nedostatku času nebo nejasné situace se okamžitě odeberte na vyvýšené místo,
- varujte ohrožené osoby ve svém okolí,
- v případě relativního dostatku času - sledujte informace uváděné ve sdělovacích prostředcích, připravte si nouzové zavazadlo,
- zabezpečte svůj dům v rámci Vašich možností proti vniknutí vody (sklepní okna,vchodové dveře),
- vybavení domácnosti přemístěte do vyšších pater - včetně potravin a vody,
- připravte svůj dům na nouzové opuštění - uzavřete všechny přívody energie, plynu , vody,uzavřete okna,
- dbejte pokynů záchranářských skupin.

Při úniku škodlivé látky:
- kolmo na směr větru opusťte ohrožený prostor, psy a kočky vezměte s sebou. Není-li to možné, vstupte do nejbližší budovy (ne sklepů), pokud možno do vyšších pater
- oznamte situaci na linku 150,
- všemi dostupnými prostředky utěsněte okna, atd., neopouštějte budovu do doby obdržení informace, že je to možné,
- při průniku škodlivin do Vašeho bytu zvolna dýchejte přes roušku namočenou ve vodě a přitisknutou k nosu a ústům
- chraňte oči těsnými brýlemi (např. lyžařské, plavecké a pod.).,
- při svědění na některých částech těla tyto omyjte větším množstvím vody a otřete do sucha, oděv dle možnosti vyměňte,
- sledujte vysílání televizních a rozhlasových stanic.

V případě evakuace:
- důvody evakuace mohou být různé, proto i časový prostor k jejímu provedení bude různý a může být i velmi krátký
- výzvu a pokyny k evakuaci obdržíte z hromadných sdělovacích prostředků nebo přímo od příslušníků zasahujících jednotek,
- nepodlehněte panice,
- podle časových možností si připravte nouzové zavazadlo,
- bezvýhradně se řiďte pokyny záchranářských složek, vydávaných na místě nebo vysílaných regionálními rozhlasovými stanicemi,
- při evakuaci je vhodné využít vlastní možnosti - vlastní automobil, chatu, případně dočasné ubytování u známých.

V případě nouzového opuštění bytu:

Mimořádné situace často vyžadují rychlé opuštění Vašeho bytu.
Pro tento případ je důležité znát základní zásady:

Rychle, ale s rozvahou si připravte nouzové zavazadlo, které by mělo obsahovat: - osobní doklady, peníze a cennosti,
- osobní léky a základní zdravotnické prostředky,
- trvanlivé potraviny na 2-3 dny,
- tekutiny v nádobě (obalu) voda, čaj, šťávy apod.,
- toaletní a hygienické potřeby,
- základní předměty denní potřeby,
- bateriovou svítilnu, zápalky, zapalovač, svíčky,
- bateriový rozhlasový přijímač,
- přikrývku, spací pytel,
- náhradní prádlo a oblečení podle klimatických podmínek.

Při opuštění bytu nezapomeňte:
- uzavřít všechna okna
- vypnout a uzavřít hlavní rozvody elektrické energie, plynu a vody
- pečlivě uzamknout byt

Užitečné odkazy:
Veškeré informace dále získáte na stránkách Ministerstva vnitra ČR a GŘ Hasičského záchranného sboru ČR: http://www.mvcr.cz/